Nabór na stanowisko pracy –Pracownik Socjalny

Utworzono dnia 30.04.2020

Toszek 30.04.2020r

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik Socjalny

 

Podstawowe zadania na stanowisku pracownik socjalny :

 

1. Rozpoznanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej wśród osób bezrobotnych, w wieku poprodukcyjnym, rodzin wielodzietnych, niepełnych, kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych, osób dotkniętych klęską żywiołową i zdarzeniem losowym, bezdomnych. 2.Przygotowywanie rzetelnych, dokładnych i sumiennych wniosków wraz z wymaganą dokumentacją dotyczących realizacji świadczeń pieniężnych i rzeczowych.

3.Dokładne i rzetelne wprowadzanie zebranych danych do programu komputerowego.

4.Prowadzenie pracy socjalnej w środowisku, skierowanej na pomoc osobom i rodzinom w wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. 5.Aktywizacja środowiska lokalnego wokół problematyki pomocy społecznej, współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami. 

6.Współpraca z placówkami pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozeznaniu potrzeb środowiska oraz realizacji świadczeń i pracy socjalnej.

7.Dokładne i rzetelne wypełnianie druków dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

8. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin , o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej, skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej, osoby kierowanej do ośrodka wsparcia, dla potrzeb sądu- wydania opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustanowienia rodziny zastępczej, objęcia pomocą usługową, skierowania do dps, dla potrzeb przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Wymagania:

Wykształcenie:

 

Posiadanie wykształcenia zgodnego z wytycznymi zawartymi w art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - WARUNEK KONIECZNY

 

Inne wymagania:

Doświadczenie zawodowe mile widziane

 

warunki zatrudnienia:

umowa o pracę na czas określony, docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony

  

Wynagrodzenie brutto:

od 2800,00 PLN

 

Opis wynagrodzenia:

Wynagrodzenie zasadnicze + wysługa lat + dodatek dla pracownika socjalnego z tytułu pracy w terenie