Ogłoszenia

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach od 12:00 do 14:00 po wcześniejszym umówieniu się.

Kontakt telefoniczny: 32/3326702, 32/3326714 lub osobisty u pracowników Ośrodka.

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy

W celu uzyskania świadczeń rodzinnych w nowym okresie zasiłkowym tj. od 1 listopada 2014 roku, należy złożyć wniosek wraz z dokumentami.

1. W przypadku gdy osoba ubiega się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 30 listopada.

2. W przypadku gdy osoba ubiega się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 30 grudnia.

3. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba niepełnosprawna uzyska ponownie orzeczenie o niepełnosprawności lub odpowiednim stopniu niepełnosprawności stanowiące kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń.

4. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku informuje, że z dniem 1 października 2012 r. ulegają weryfikacji kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.


I Kryteria dochodowe:


•dla osoby samotnie gospodarującej - kryterium dochodowe wynosi  542 zł,
•dla osoby w rodzinie - kryterium dochodowe wynosi  456 zł;

II Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

•minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą-wynosi  531zł,
•maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą-wynosi 1 260 zł,
•maksymalna kwota zasiłku stałego – wynosi  529 zł,
•kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego –wynosi  250 zł.


Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 127, poz. 1055).

Podstawa prawna:
- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 17 lipca 2012r. (Dz. U. z 2012 r.poz. 823). Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).


INFORMACJA DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH I
NIEPUBLICZNYCH, UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROGRAMU PEAD


Z dniem 1 października 2012 roku ulega zmianie kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy najuboższej ludności Unii Europejskiej w ramach unijnego Programu PEAD.


I  Kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy wynosi:

150%  odpowiedniej kwoty kryterium dochodowego tj.:
•dla osoby samotnie gospodarującej 813 zł,
•dla osoby w rodzinie 684 zł.

Pozostałe zasady przyznawania pomocy w ramach Programu PEAD pozostają bez zmian.

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 127, poz. 1055).

Podstawa prawna:
- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 17 lipca 2012r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 823). Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).


Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku informuje
o zmianie wysokości dochodu rodziny, dochodu osoby uczącej się, które stanowią
podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń
rodzinnych.

I Od dnia 1 listopada 2012 roku do dnia 31 października 2014 roku:

•dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł,
•dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie przekracza kwoty  623 zł.

II Od dnia 1 listopada 2014 roku:

•dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574 zł,
•dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie przekracza kwoty  664 zł.

III Od dnia 1 listopada 2012 roku ulega zmianie wysokość zasiłku rodzinnego:
•na dziecko w wieku do ukończenia  5 roku życia w wysokości  77,00 zł,
•na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia  w wysokości 106,00 zł,
•na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 115,00 zł,

Pozostała wysokość:

•dodatków do zasiłku rodzinnego,
•jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
•zasiłku pielęgnacyjnego,
•świadczenia pielęgnacyjnego.

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz.1058).

Podstawa prawna:
-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 959) w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).